Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Rovnosť a bezpečie v tíme

Rovnosť a bezpečie v tíme

  Hľadať balans vo vzťahoch na pracovisku môže byť náročné. S niekým vychádzame lepšie, s niekým horšie, s niekým vôbec. Občas súhlasíme, občas príde nesúhlas či konflikt. Ako udržiavať zdravé pracovné vzťahy a aký to má vplyv na dynamiku v tíme, pracovný výkon či mentálne zdravie ľudí v tíme? Čo robiť s rôznymi typmi diskriminácie? A viete, že zo zdravých vzťahov v tíme môžete urobiť konkurenčnú výhodu?

  Hoci máme platný Antidiskriminačný zákon a niektoré druhy správania ošetruje aj Zákonník práce, s rôznymi formami diskriminácie sa ľudia na pracovisku stretávajú. Často nevedomky. 

  Niektoré z častých druhov nezdravých typov vzťahu, ktoré môžu byť na pracoviskách prítomné: 

  Mobbing

  Ide o obťažovanie, urážanie, sociálne vylučovanie alebo aj negatívne pôsobenie na prácu niekoho, pričom sa vyskytuje opakovane alebo pravidelne medzi osobami s hierarchicky rovnakým pracovným postavením. 

  Bossing

  Ide o špecifickú formu mobbingu. Označuje zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka/pracovníčky alebo skupiny pracovníkov/pracovníčok zo strany hierarchicky nadriadenej osoby (ide teda o diskrimináciu z pozície moci), ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie. 

  Sexuálne obťažovanie

  Nekonsenzuálne konanie verbálneho, neverbálneho alebo fyzického charakteru, ktoré je sexuálnej povahy a to pri pracovnom výkone vytvára nepriateľské, ponižujúce, urážajúce prostredie. Širšia definícia tiež hovorí o konaní, ktoré zasahuje do sexuality iného človeka – a to sa môže týkať aj konania, ktoré zasahuje napríklad do nevhodných komentárov o vzťahu či vzhľade osoby. Môže byť jednorazové, no môže trvať aj dlhšie. 

  Diskiminácia na základe rodu či pohlavia

  Ide o takú formu diskriminácie, kedy je osoba znevýhodnená iba pre svoje pohlavie alebo rod. Môže mať rôzne podoby od nerovnosti v odmeňovaní, nerovnej pracovnej záťaži, komentárov, nerovnom prístupe ku kariérnemu rastu a iné. V novej stratégii EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 je medzi hlavnými témami napríklad násilie páchané na ženách, transparentnosť odmeňovania a rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, vyvážené zastúpenie mužov a žien v predstavenstvách spoločností a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. 

  Na to, aby človek dokázal napĺňať svoj pracovný potenciál, potrebuje mať bezpečné pracovné prostredie. To si vyžaduje aktívnu spoluúčasť všetkých ľudí na pracovisku a procesy, ktoré slúžia ako kvalitná prevencia pred diskriminačným správaním. Aby vo firme existovalo inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa všetci ľudia budú cítiť bezpečne, je možné členstvo tímu vzdelávať – tým sa ľuďom poskytujú vedomosti, zručnosti a rešpektujúce postoje. To všetko sa následne dostáva do DNA organizácie či firmy, ktorá je dovnútra aj navonok bezpečné miesto pre rozvoj a rast. To je následne zaujímavé aj pre ľudí, ktorí sa o prácu uchádzajú. 

  Pripravili sme pre vás a vaše tímy vzdelávanie, ktoré vám pomôže takéto prostredie vytvárať. Vďaka nemu vo vašom tíme:

  • členstvo dostane príležitosť nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre vytváranie a udržiavanie bezpečného pracovného prostredia 
  • vytvoríte priestor pre rast a progres vášho tímu a ľudí v ňom
  • zvýšite motiváciu ľudí participovať na aktivitách vášho tímu 
  • vytvoríte prostredie pre vyššiu kreativitu a progres
  • budete vedieť reflektovať mýty a stereotypy, ktoré do tímu 21. storočia nepatria
  • zlepšíte schopnosť riešiť konflikty a predchádzať im
  • pomôžete ľuďom udržiavať balans a hranice medzi pracovným a súkromným životom 
  • vybudujete funkčné mechanizmy pomoci a podpory

  No a v neposlednom rade sa zvyšuje dobrá povesť firmy a vášho tímu. Ak máte o takéto vzdelávanie záujem, napíšte nám na workshopy@intymyta.sk