Preskočiť na obsah

VZDELÁVANIE pre UČITEĽSTVO

Sme súčasťou pracovnej skupiny kurikulárnej reformy, ktorá vypracovala ciele vzťahovej a sexuálnej výchovy vstupujúce do platnosti od 2026. Pomôžeme vám tieto zmeny zvládnuť profesionálne, bezpečne a vekovo primerane. 
Ako odpovedať na otázky žiakov a žiačok? Čo je primerané veku a vývinu dieťaťa? Aké informácie mládež potrebuje a prečo? Témy sexuality môžu so sebou niesť strach či hanbu. Pripravte sa, aby ste vedeli kvalitnú primárnu prevenciu prinášať včas, kvalitne, inkluzívne a na základe výskumov. 

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitá náuka o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Je zároveň primárnou prevenciou sexuálneho násilia a obťažovania a ďalších negatívnych javov. 

Učiteľky, učitelia a ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne v školách sú kľúčové osoby v bezpečnom a vekovo primeranom vzdelávaní o zdravých vzťahoch. Sprevádzajú mládež a vytvárajú bezpečné, zdravé a rešpektujúce školské prostredie, v ktorom sú rešpektované individuálne rodinné hodnoty.

ÚVODNÁ PREDNÁŠKA DO VZŤAHOVEJ A SEXUÁLNEj VÝCHOVY

Chceli by ste priniesť vzťahovú a sexuálnu výchovu (VSV) na vašu školu bezpečne a kvalitne? Táto úvodná prednáška vám poskytne všetky potrebné základy. Prednáška je vhodná ako pre učiteľov/ky a súčasne je aj užitočná pre rodičov detí z danej školy.

Ciele prednášky:

 • Definovať piliere kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy (VSV)
 • Popísať vekovú primeranosť
 • Popísať dopĺňanie školskej a domácej VSV
 • určiť bariéry zavádzania VSV
 • Pomenovať akčné kroky zavádzania VSV
 • Dĺžka: 90 MIN
 • Cena: 150 €
 • Forma: naživo
Vzdelávanie pre učiteľstvo

Aby každé dieťa malo vo svojom okolí aspoň jednu dôveryhodnú osobu,
s ktorou môže riešiť témy zdravých vzťahov a sexuality.


WORKSHOP

Ako sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch?

Pracujete s deťmi a mládežou a potrebujete im priniesť témy vzťahovej a sexuálnej výchovy? Chcete sa s nimi rozprávať o témach sexuality a intimity, ale neviete, čo je vekovo vhodné alebo aké slová použiť? Chcete pre mládež zdravý vzťah k ich telu a bezpečné a zdravé vzťahy do budúcna? Prekvapili vás otázky od žiakov a žiačok a neviete ako na ne reagovať? Chcete v prípade zdôverenia sa s násilím reagovať vhodne a bezpečne?

Zákazy nefungujú, zákazy ohrozujú. Vieme, ako na pozitívnu a nestrannú komunikáciu. Pomôžeme vám vytvárať a upevňovať pre deti dôverné prostredie, aby za vami – ako za jednou z najvýznamenejších dospelých osôb vo svojom okolí – mohli prísť a nájsť u vás bezpečné prostredie a zdroj dôveryhodných informácií namiesto toho, aby ich museli hľadať v porne. Poskytneme vám tiež ďalšie vzdelávacie zdroje, ktoré môžete využiť na hodinách i mimo nich.

Budeme sa spoločne venovať témam:

 • osobné hranice a ako si ich nastaviť
 • ako povedať NIE
 • vzťah k svojmu telu
 • ideál krásy
 • poruchy príjmu potravy
 • porno
 • masturbácia
 • antikoncepcia
 • súhlas
 • sexuálna orientácia
 • puberta
 • Dĺžka: 3,5 H
 • Cena: 550 €
 • Forma: NAŽIVO
 • Dĺžka: 3,5 H
 • Cena: 39 € / OSOBA
 • Forma: NAŽIVO

online kurz vzťahovej a sexuálnej výchovy

 • Potrebujete sa uistiť, čo je vzhľadom na témy vzťahovej a sexuálnej výchovy vekovo adekvátne?
 • Chcete sa naučiť, ako v triede vytvoriť bezpečné prostredie?
 • Prekvapili vás otázky od žiakov a žiačok a neviete ako na ne reagovať?
 • Chcete vyučovať témy vzťahovej a sexuálnej výchovy fakticky správne a používať pri tom vhodné slová?

Tento kurz vám ponúkne úplné informačné základy vzťahovej a sexuálnej výchovy tak, aby ste ich do svojej školskej praxe mohli prinášať s dôrazom na dáta a výskum. V tomto kurze si prejdete celky vzhľadom na osnovy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré kopírujú zdravý psychosexuálny vývin. Pomôže vám to nielen reagovať na zvedavé otázky,  ale aj otvárať témy biológie či vzťahov bezpečne, vekovo primerane a fakticky správne. Tak, aby mládež nemusela tieto informácie hľadať v porne. Poskytneme vám tiež ďalšie vzdelávacie zdroje, ktoré môžete využiť na hodinách i mimo nich.

Študujte základy vzťahovej a sexuálnej výchovy z pohodlia domova v čase, v ktorom to vyhovuje vám. Online kurz zahŕňa 10 tém, vďaka ktorým uchopíte informačné základy komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchovy. Ak sa chcete posunúť na profesionálnejšiu úroveň, odporúčame na toto vzdelávanie naviazať naše inovačné vzdelávanie, v ktorom okrem informácií zabezpečíme aj nadobúdanie zručností, prejdeme si didaktické metódy, prácu s vlastnými postojmi a nastaveniami tak, aby neovplyvňovali kvalitu našej pedagogickej či odbornej činnosti a ďalšie témy s priestorom na individuálne a konkrétne výzvy v rôznych kolektívoch.

Témy online vzdelávania:

MODUL 1

 1. Vzťahová a sexuálna výchova 
 2. Telo a vývin
 3. Sexuálne správanie
 4. Sexuálne a reprodukčné zdravie

MODUL 2

 1. Vzťahy
 2. Pohlavie a rod
 3. Diverzita a sexualita
 4. Násilie a bezpečie
 5. Kultúra a sexualita
 6. Sexualita a médiá
 • Dĺžka: 15 H
 • Cena: 99 €
 • Forma: ONLINE
  (SLEDUJTE VO VASTNOM ČASE)

Inovačné vzdelávanie: Vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova

Získajte potrebné a zručnostípostoje na vedenie vzťahovej a sexuálnej výchovy cez inovačné vzdelávanie 

Účastníci/čky po absolvovaní vzdelávania:

 • budú pripravené/í inkluzívne facilitovať vzdelávanie a preventívne aktivity v rôznych témach vekovo adekvátnej vzťahovej a sexuálnej výchovy podľa národných a medzinárodných štandardov
 • budú mať kvalitný základ pre kvalitné a inkluzívne aplikovanie cieľov vzťahovej a sexuálnej  výchovy novej kurikulárnej reformy do kontextu svojich škôl
 • dokážu nadobudnuté informácie, zručnosti a postoje vhodne aplikovať do svojej práce v škole a školských zariadeniach, a tak zabezpečiť, aby každé dieťa malo v každom veku príležitosť byť zdravé, v bezpečí a vyrastalo v rešpektujúcej spoločnosti
 • rozpoznať sociálno-patologické prejavy správania sa žiakov, nezdravé sexuálne správanie vzhľadom na daný vek, poskytnúť rôzne formy pomoci a podpory a vytvárať tak bezpečný priestor v kolektíve
 • poznať zákonitosti optimálneho psycho-sexuálneho vývinu dieťaťa/žiaka vzhľadom na vekovú adekvátnosť
 • poznať teoretické východiská prevencie a intervencie v téme násilia, obťažovania, šikany, groomingu, diskriminácie, vrátane online prostredia
 • a budú mať absolvované ďalšie zručnosti nevyhnutné pre kvalitnú facilitáciu tejto témy

Toto interaktívne vzdelávanie je postavené na pilieroch rešpektu, bezpečia, zdravia, inklúzie a udržateľnosti, pričom vo svojom obsahu reflektuje zmeny v IKT a online možnostiach mládeže i možnostiach vzdelávania, vrátane cieľov kurikulárnej reformy.

 • Cena: 250 € / OSOBA
 • Forma:
  • 50 HODíN PREZENČNÁ
  • 16 HODÍN DIŠTANČNÁ
 • Kapacita: 10 – 20 ĽUDÍ

Naše workshopy slúžia ako riešenie existujúcich
problémov, ale aj ako ich primárna prevencia.

Vzdelávanie pre učiteľstvo

DEŇ ZDRAVÝCH VZŤAHOV: TEMATICKÝ DEŇ VO VAŠEJ ŠKOLE

Hľadáte vzdelávanie pre celý druhý stupeň alebo strednú školu o zdravých vzťahoch? Chcete zabezpečiť, aby sa žiaci/čky dozvedeli vekovo adekvátne informácie od učiteliek/ľov a nie internetových zdrojov, ako je porno alebo influenceri/ky?

Tematický Deň zdravých vzťahov vám vekovo adekvátne a kvalitné podklady poskytne. Na vzdelávaní sa dozviete, ako vytvoriť bezpečné prostredie a ako sa vysporiadať s reakciami žiakov/čok, povieme si o dôležitosti podložených informácií a ako ich prezentovať mládeži nezaujato. Následne dostanete k tematickému dňu všetky potrebné materiály spolu s podporou od nás, aby ste mohli obsah odprezentovať aj rodičom.

Čo my naučíme vás:

 • nabrať istotu vo vyučovaní o zdravých vzťahoch
 • ako vytvoriť bezpečné prostredie na vzdelávanie o citlivých témach
 • ako sa vysporiadať s reakciami žiakov/žiačok a rodičov
 • ako prezentovať mládeži nezaujaté a overené informácie
 • čo sú piliere kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy
 • kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií o témach zdravých vzťahov

Čo vy naučíte mládež počas tematického dňa:

 • rozpoznať znaky zdravých a nezdravých vzťahov (kamarátskych, partnerských)
 • asertívne komunikovať svoje potreby a osobné hranice
 • vekovo adekvátne informácie o svojom tele a ako sa oň starať
 • bezpečne hľadať pomoc a podporu

Deň zdravých vzťahov sa koná v treťom májovom týždni vo vašej vlastnej réžii, my vám poskytneme komplexnú podporu, metodiky, aj priestor na individuálne otázky

 • Dĺžka: 3 H
 • Cena: ZADARMO
  (8-26 Ľudí)
 • Forma:  2 online stretnutia

Metodika vzťahovej a sexuálnej výchovy od 10 do 18 rokov

SPÄTNÁ VÄZBA: Čo ste sa na Workshope naučili?


„Tento workshop bol fantastickým príkladom toho, ako by naša spoločnosť mala vyzerať. Pokojná atmosféra, veľa rôznych, často protichodných názorov, mix hodnôt, kultúrna, rešpektujúca a dôstojná diskusia a nespočetne veľa život zachraňujúcich informácií. Workshop predčil moje očakávania. Oceňujem aj rodovú pestrosť.”

„Workshop je koncipovaný tak, aby ste dostali základné odpovede na otázky, ktoré ste sa ako deti možno samé pýtali, no od rodičov alebo školy ste ich nedostali. V príjemnej atmosfére a bezpečnom prostredí, ktoré sú navodené od prvej chvíle, pracujete na rôznych úlohách, skúšate reagovať na rôzne situácie a uvedomujete si, kde môžte ako rodič alebo učiteľ*ka robiť viac. Okrem toho spoznáte podobne zmýšľajúcich ľudí a utvrdí Vás to v tom, že sexuálna a vzťahová výchova sú naozaj potrebné a dôležité.“

„Tento workshop odporúčam všetkým rodičom a ľuďom pracujúcim s deťmi a mládežou. V priebehu krátkeho času sa dozviete ako pracovať s uvedenou problematikou, na čo sa zamerať a najmä budete mať možnosť prakticky si vyskúšať rôzne modelové situácie. Oceňujem pripravenosť facilitátoriek, zároveň ich odbornosť a aj skutočnosť, že si vypočujú názory a skúseností účastníkov a reagujú na ne. :)“