Preskočiť na obsah

Workshopy

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitá sociálna náuka k rešpektu, zdraviu a bezpečiu. Je zároveň jednou z najúčinnejších prevencií sexuálneho násilia a obťažovania a ďalších negatívnych javov. Zahŕňa množstvo tém o vzťahoch, sexualite a emóciách. Naše workshopy prispôsobujeme veku a špecifikám daného kolektívu tak, aby mládež dostala správne informácie včas – upozorňujeme na rešpekt, potrebu súhlasu, sebahodnotu, ale aj na nebezpečie tlaku okolia či na prevenciu pred sexuálnym násilím a obťažovaním v  kyberpriestore. Spoločne tiež rozpoznávame formy vzájomnej pomoci a podpory. 

AKO TO ROBÍME
Workshopy sú vedené vždy dvoma lektorkami z organizácie inTYMYta. Najdôležitejšie piliere našich workshopov sú veková vhodnosť, inklúzia, bezpečie a lektorská profesionalita. Základom je bezpečné prostredie a rešpektujúci priestor na diskusiu, otvorené zdieľanie názorov (tzv. think – pair – share) či aplikovanie riešení na modelové situácie z oblasti vzťahov.