Preskočiť na obsah

Sexuálne a reprodukčné práva

  Sexuálne a reprodukčné práva sú súborom občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv, ktoré spadajú pod ochranu medzinárodných ľudskoprávnych predpisov a týkajú sa sexuálnych a reprodukčných aspektov ľudského života.

  Sexuálne práva

  Čo sú vlastne sexuálne práva a ako prospievajú človeku k zdravému každodennému životu? Aby sme správne dokázali pochopiť odpoveď na túto otázku, musíme najskôr rozumieť tomu, čo je sexuálne zdravie človeka.

  Sexuálne zdravie je stav fyzickej, emocionálnej, mentálnej a sociálnej pohody človeka vo vzťahu k sexualite. Pod pojmom zdravie si nepredstavujeme iba neprítomnosť choroby alebo nejakej dysfunkcie. Sexuálne zdravie si vyžaduje pozitívny a rešpektujúci prístup k sexualite a sexuálnym vzťahom. Príkladom je možnosť zažiť príjemné a bezpečné sexuálne zážitky bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Pre ochranu sexuálneho zdravia ľudí máme teda isté sexuálne práva, ktoré je potrebné rešpektovať a chrániť. 

  Sexuálne práva súvisia s našou sexualitou – vzťahmi, zdravím, naším telom, súkromím, prežívaním, slobodou… sú pevnou súčasťou ďalších práv. Ide napríklad o:

  1. Právo na rovnosť a nediskrimináciu
  2. Právo na život, slobodu a bezpečnosť osoby
  3. Právo na autonómiu a telesnú integritu 
  4. Právo na ochranu pred mučením a krutým, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním
  5. Právo na oslobodenie od všetkých foriem násilia a nátlaku
  6. Právo na súkromie 
  7. Právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia, vrátane sexuálneho zdravia, s možnosťou príjemných, uspokojivých a bezpečných sexuálnych zážitkov
  8. Právo využívať výhody vedeckého pokroku a jeho uplatňovania
  9. Právo na informácie
  10. Právo na vzdelanie a právo na komplexnú sexuálnu výchovu
  11. Právo na vstup, vznik a zánik manželstva a iných podobných vzťahov založených na rovnosti a plnom a slobodnom súhlase
  12. Právo rozhodnúť sa, či mať deti, o počte a rozostupe detí a mať informácie a prostriedky 
  13. Právo na slobodu myslenia, názoru a prejavu
  14. Právo na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania
  15. Právo na účasť na verejnom a politickom živote
  16. Právo na prístup k spravodlivosti

   O sexuálnych a reprodukčných právach a zdraví sa rozrpávame aj na niektorých z našich workshopov – napríklad Sexuálne a reprodučkné zdravie či neRovnosť a práva. Pozrite si ponuku workshopov pre školy alebo nám napíšte na workshopy@intymyta.sk

  Reprodukčné práva

  Reprodukčné práva uznávajú rešpekt k prirodzenej dôstojnosti. Spočívajú na uznaní základného práva ľudí slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť o počte, rozostupe a načasovaní svojich detí. Zahŕňa taktiež práva rozhodovať sa slobodne o reprodukcii bez diskriminácie, nátlaku a násilia.

  Reprodukčné práva sa týkajú širokého súboru problémov: 

  1. Prístup k bezpečnej interrupcii
  2. Prístup k antikoncepcii
  3. Sterilizácia
  4. Programy plánovania rodičovstva
  5. Reprodukčné vykorisťovanie
  6. Neplodnosť
  7. Reprodukčné práva LGBTQIA+ ľudí
  8. Násilie
  9. Pohlavne prenosné infekcie
  10. Intímne operácie
  11. Predčasné a nútené sobáše
  12. Skoré alebo nechcené tehotenstvo
  13. Nebezpečný sex

  Tento zoznam sa neustále rozširuje. Problémy reprodukčných práv sa riešia od rozvojových krajín až po krajiny rozvinuté. O reprodukčných právach sa vedú diskusie, do ktorých zasahuje odborná aj laická verejnosť. Z toho, prirodzene, plynú názorové rozdiely. 

  Aká je situácia sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia na Slovensku?

  Na Slovensku sme za posledné roky zaznamenali niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré sa pokúšajú zasahovať do sexuálnych a/alebo reprodukčných práv a zdravia ľudí. Ide napríklad o snahy obmedziť bezpečný prístup k interrupciám, či zásahy do práv a zdravia transrodových ľudí. LGBTQIA+ ľuďom na Slovensku stále nie sú priznané mnohé z práv, ktoré majú cis heterosexuálne orientovaní ľudia (registrované partnerstvo, manželstvo, adopcia detí…). Aj to spadá pod systematickú diskrimináciu a porušovanie práv ľudí. 

  Systematické a kontinuálne vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy je aj v roku 2023 nedostatočné. V platných školských kurikulách stále nie je systematická vzťahová a sexuálny výchova, no veríme, že to sa čoskoro zmení. Žiaľ, aj v tejto oblasti sa vyskytujú pokusy legislatívne obmedziť vekovo primerané vzdelávanie o bezpečí a zdravých vzťahoch. 

  Porušované sú práva žien pri pôrode, zákon o znásilnení v našich končinách neobsahuje podmienku súhlasu (zákon túto formulku ani nepozná), v Indexe rodovej rovnosti zaostávame za krajinami Európskej Únie a sme na chvoste zoznamu EÚ v prístupe k antikoncepcii. 

  Možno teda konštatovať, že o reprodukčné a sexuálne práva na Slovensku je potrebné sa nielen zaujímať, ale aktívne pre ne aj niečo robiť. Mnohé z kľúčových tém sa dostávajú k verejnosti vďaka činnosti rôznych spolkov a neziskových organizácií (napr.: Možnosť voľby, Rizoto, Aspekt, Ženské kruhy, PRIZMA, Saplinq, Amnesty International, Dúhový Pride, LightFiFUK a iné). 

  Čo môžeme robiť pre zlepšenie sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia?

  • zaujímať sa o dianie okolo seba 
  • podpisovať relevantné petície 
  • ísť voliť strany, ktoré v programoch majú ochranu a rozvoj sexuálnych a reprodukčných práv
  • priebežne sledovať vyjadrenia zákonodarkýň a zákonodarcov 
  • podporiť neziskovú organizáciu, ktorá je nám svojou činnosťou blízka 
  • podporovať vzťahovú a sexuálnu výchovu v lokálnej škole
  • podporovať preventívne vzdelávania vo firmách 
  • ozvať sa v prípade porušovania sexuálnych a reprodukčných práv 
  • informovať svoje okolie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach a dôveryhodných zdrojoch informácií o nich 

  Zdroje

  KISMÖDI, Eszter, Esther CORONA, Eleanor MATICKA-TYNDALE, Eusebio RUBIO-AURIOLES a Eli COLEMAN, 2017. Sexual Rights as Human Rights: A Guide for the WAS Declaration of Sexual Rights. International Journal of Sexual Health [online]. 29(sup1), 1–92 [vid. 2023-01-18]. ISSN 1931-7611. Dostupné z: doi:10.1080/19317611.2017.135386

  OHCHR | Sexual and reproductive health and rights. OHCHR [online] [vid. 2023-01-18]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/en/women/sexual-and-reproductive-health-and-right

  ERDMAN, J.N. a R.J. COOK, 2008. Reproductive Rights. In: International Encyclopedia of Public Health [online]. B.m.: Elsevier, s. 532–538 [vid. 2023-01-19]. ISBN 9780123739605. Dostupné z: doi:10.1016/B978-012373960-5.00478-0

  SCHURR, Carolin a Elisabeth MILITZ, 2020. Reproductive Rights. In: International Encyclopedia of Human Geography [online]. B.m.: Elsevier, s. 435–442 [vid. 2023-01-19]. ISBN 9780081022962. Dostupné z: doi:10.1016/B978-0-08-102295-5.10234-3