Preskočiť na obsah

Prístup k bezpečnej interrupcii je znakom vyspelej krajiny

  V slovenskom parlamente sa už takmer pravidelne objavujú návrhy zákonov, ktorých cieľom je obmedzovať prístup k bezpečným interrupciám. Čo to však reálne znamená z hľadiska sexuálneho zdravia? 

  Prístup k zákonnej, bezpečnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti vrátane interrupčnej starostlivosti je pre dosiahnutie najvyššej možnej úrovne sexuálneho a reprodukčného zdravia zásadný. Na Slovensku sme napriek tomu v priebehu dvoch rokov čelili 19 návrhom, ktoré prístup k základnej zdravotnej starostlivosti obmedzujú, a to aj napriek medzinárodným odborným dokumentom, zisteniam a výskumom. 

  Počet interrupcií sa zákazom nezníži

  Zákazy a obmedzenia počet interrupcií znižujú iba na papieri. Ich reálny počet sa v skutočnosti neznižuje a rozdeľuje osoby v ťažkej životnej situácií na dve skupiny:

  1. tie, ktoré z rôznych individuálnych dôvodov chcú alebo musia interrupciu podstúpiť a majú dostatok finančných prostriedkov, aby podstúpili bezpečnú interrupciu v zahraničí 

  2. tie, ktoré z rôznych individuálnych dôvodov chcú alebo musia interrupciu podstúpiť, no nemajú dosť finančných prostriedkov, preto sú dotlačené k nebezpečným domácim formám interrupcie

  Nebezpečná interrupcia 

  Interrupcia nie je bezpečná, ak ju vykonáva osoba bez nevyhnutných zručností, znalostí a/alebo v prostredí, ktoré nevyhovuje medicínskym normám. Takisto sú interrupcie menej bezpečné, ak sú vykonávané zastaranými metódami alebo ich vykonávajú ľudia, ktorí nemajú dostatočný prístup k aktuálnym vedeckým poznatkom z danej oblasti. 

  Žiaľ, v krajinách, kde je prístup k bezpečným interrupciám zakázaný, nie sú výnimkami ani veľmi nebezpečné domáce formy interrupcie ako používanie leptavých látok či používanie ostrých predmetov. 

  Interrupcie a medzinárodné štandardy

  V krajinách, kde zákony napriek poznatkom 21. storočia obmedzujú prístup k bezpečným interrupciám, sú ženy a dievčatá nútené hľadať alternatívy. Tieto alternatívy však môžu ohroziť ich zdravie a životy.

  WHO definovalo bariéry prístupu k bezpečným interrupciám jasne: 

  • obmedzujúce zákony
  • slabá dostupnosť služieb
  • vysoká cena interrupcií 
  • stigma okolo interrupcií 
  • výhrada svedomia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • zbytočné požiadavky, ako sú povinné čakacie lehoty, povinné poradenstvo, poskytovanie zavádzajúcich informácií, autorizácia treťou stranou a lekársky zbytočné testy, ktoré odďaľujú starostlivosť

  Medzinárodné ľudskoprávne orgány zdôrazňujú, že legislatívne obmedzenia týkajúce sa dostupnosti na dôkazoch založených informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, vrátane informácií o bezpečnej a legálnej interrupcii je v rozpore s medzinárodnými záväzkami štátov rešpektovať, chrániť a napĺňať právo žien na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia.

  Čo je teda riešenie? 

  Nebezpečným formám interrupcie je možné zabrániť prostredníctvom: 

  • kvalitnej a včasnej vzťahovej a sexuálnej výchovy
  • predchádzania nechcenému tehotenstvu používaním účinnej antikoncepcie vrátane núdzovej antikoncepcie
  • poskytnutia bezpečnej a legálnej interrupcie

  Pomoc nespočíva v zákazoch, ani v jednorazových finančných balíčkoch. Spočíva v dlhodobej a systematickej podpore a vytváraní vhodných podmienok pre život, spočíva v dostupnej zdravotnej starostlivosti a adekvátnom vzdelávaní. 

  Omnoho dôležitejšie než zdravie ohrozujúce zákazy sú včasné, objektívne a správne informácie o zdraví, bezpečí a rešpekte. Tie totiž skutočne môžu zachraňovať životy. Vďaka nim môžu ľudia robiť informované, zodpovedné a zdravé rozhodnutia týkajúce sa vzťahov, sexuality, aj emocionálneho a fyzického zdravia. 

  Zdroje: 

  Who.int. 2021. Abortion. [online] Available at: <https://www.who.int/health-topics/abortion#tab=tab_1> [Accessed September 2021].

  Who.int. 2020. Preventing unsafe abortion. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion> [Accessed September 2021].

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.