Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Stalking

Stalking

  Počuli ste už pojem “stalking”? Do slovenčiny ho môžeme preložiť ako prenasledovanie, ktoré však má viac podôb a aspektov. Pre lepšie vystihnutie obsahu tohto pojmu budeme v tomto článku používať anglický pojem. V kontexte vzťahovej a sexuálnej výchovy je stalking súčasťou tém bezpečia, rešpektu súkromia a nezdravého správania vo vzťahoch – a to v bežnom offline živote, aj v kyberpriestore. 

  Stalking je teda prenasledovanie, ktoré môže vzbudiť dôvodnú obavu o náš život, zdravie či bezpečie alebo obavu o život, zdravie a bezpečie našich blízkych. Môže ísť aj o prenasledovanie, ktoré podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu nášho života. 

  Ak vyzerá stalking

  Už z tejto definície je jasné, že stalking môže mať viacero podôb. Môže ísť napríklad o také správanie, kedy sa jedna osoba vyhráža druhej ublížením na zdraví, a to buď danej osobe alebo jej rodine alebo blízkym. Ďalším prejavom stalkingu môžu byť opakované nechcené telefonáty alebo správy, aj proti vôli druhej osoby, prípadne nechcené kontaktovanie prostredníctvom tretích osôb. Takéto správanie je na sociálnych sieťach, vo filmoch, či seriáloch často romantizované, no nie je to rozkošné, je to stalking. Niekedy ide aj o posielanie nechcených a opakovaných darov. Niekedy takéto dary odovzdáva “stalker” osobne, aby mal/a zámienku stretnúť sa. Niekedy ich zasiela cez kuriérsku spoločnosť alebo anonymne – aby dal/a o sebe vedieť. Zbystrite najmä v prípade, že takýto dar či dostanete od osoby, ktorá nemá odkiaľ poznať vašu adresu. Častým prejavom stalkingu je, keď niekto často a opakovane vyhľadáva blízkosť druhej osoby a to aj v prípade, že vie, že daná osoba o túto blízkosť či stretnutia nemá záujem.

  Predstavte si situáciu, že vám z ničoho nič príde smska od taxikára/ky, ktorá/ý vás viezla/viezol pred pár dňami domov. Pozýva vás na kávu, pretože na na vás nevie prestať myslieť. Ide podľa vás o stalking? Nápovedou vám môže byť, že za stalking sa považuje aj zneužitie osobných údajov na účel kontaktovania druhej osoby. 

  Nemyslite si však, že stalkovať môže iba cudzia osoba. So stalkingom sa môžete stretnúť aj keď ste s niekým v priateľskom, rodinnom, partnerskom alebo inak blízkom vzťahu. Červenými vlajkami, nad ktorými je potrebné sa zamyslieť, môžu byť napríklad monitorovanie vašich telefonátov, správ či emailov alebo obmedzovanie vášho obvyklého spôsobu života. 

  Online stalkovanie

  S technologickými možnosťami prichádzajú možnosti aj pre škodlivé druhy správania v online svete. Tam sa môže stalking prejavovať napríklad opakovanými nevyžiadanými správami či online telefonátmi (len aby bolo jasné, tak pre istotu dodávame, že online školské hodiny ani pracovné porady sem nespadajú :)). Ďalšími častými situáciami v kyberpriestore, ktoré môžu spadať pod stalking je napríklad sledovanie niekoho lokácie, nabúravanie sa do osobných účtov inej osoby, vyhrážky v chatoch a komentároch či využívanie sociálnych sietí na zber údajov o niekom inom za účelom sledovania tejto osoby. 

  Aj o stalkingu sa rozprávame na našich interaktívnych workshopoch vzťahovej a sexuálnej výchovy v školách.

  Ako sa vyhnúť stalkovaniu? 

  Pomenovali sme si rôzne formy stalkingu, s ktorými sa dnes môžeme stretnúť. Ako sa však takémuto správaniu vyhnúť? 

  Nuž, v prvom rade – nestalkujte. 

  Priebežne reflektuje svoje správanie k druhej osobe, nech je to ktokoľvek – bez ohľadu na to, či túto osobu máte alebo nemáte radi. Spýtajte sa samých seba, akým spôsobom danej osobe venujete aký druh pozornosti a prečo. 

  Ak máte o svojom správaní k druhej osobe pochybnosti, spýtajte sa danej osoby, či je s vašou aktivitou a správaním v jej živote/na jej sociálnych sieťach okej. Či jej niečo (ne)prekáža, ak áno – čo je to? Ak vám tento človek povie o niečom, čo robíte a jemu/jej to prekáža, rešpektujte to. Rešpektujte súkromie druhej osoby, ospravedlňte sa a prestaňte s týmto správaním. Ak máte pocit, že to nedokážete, porozprávajte sa o tom s psychológom alebo psychologičkou. 

  Čo hovorí slovenský zákon? 

  V našom zákone sa pojem stalking nenachádza, poznáme však “Nebezpečné prenasledovanie”.  Jeho definícia je nasledovná: 

  (1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že

  a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,

  b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,

  c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli,

  d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo

  e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,

  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

  (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) na chránenej osobe,

  b) závažnejším spôsobom konania,

  c) z osobitného motívu, alebo

  d) verejne.

  Čo ak ma niekto stalkuje?

  Môže sa stať, že sa dostanete do situácie, v ktorej budete mať podozrenie alebo pochybnosti o tom, či/že vás niekto stalkuje/prenasleduje. Ak je to tak, môžete sa napríklad zdôveriť osobe, ktorej veríte. 

  Ak je to možé a bezpečné, môžete osobe, ktorá vás stalkuje jasne komunikovať svoje hranice a povedať, že si tento kontakt neželáte. Máte tiež plné právo danú osobu bez vysvetľovania či udávania dôvodu zablokovať na sociálnych sieťach. Pokiaľ je to možné, zhromaždite všetky dostupné dáta, správy, komunikáciu a iné dôkazy o sledovaní, ktoré máte k dispozícii. 

  Možno ste sa už stretli s tým, že ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú trasu svojho behu – vychádzajú z bytu, vidíte obehnuté kolo v blízkom okolí bydliska danej osoby a návrat domov. Samozrejme, s informáciami o prebehnutej dĺžke, čase, prípadne nejaké spálené kalórie. Kam až môže zdieľanie takýchto informácií zájsť? Nuž, odpoveďou môže byť riziko stalkingu – ak nie je tento profil na sociálnych sieťach zabezpečený, ktokoľvek na danej sociálnej sieti má pri pohľade na takýto obrázok detailné info o tom, kde daná osoba býva. Otázkou potom ostáva, či stojí za to zdieľať takéto detailné informácie o svojom živote a súkromí. 

  V prípade, že cítite ohrozenie alebo máte podozrenie z prenasledovania, môžete svoje obavy nahlásiť na polícii. V prípade priameho ohrozenia alebo útoku volajte na 112.

  Zaslúžite si byť v bezpečí vy, aj vaše blízke osoby. Uvažujte o svojom správaní voči iným ľuďom v realite, aj na sociálnych sieťach a kriticky uvažujte aj o správaní ľudí, s ktorými môžete byť v kontakte.

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.