Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Nová Metodika vzťahovej a sexuálnej výchovy vďaka Nórskym grantom

Nová Metodika vzťahovej a sexuálnej výchovy vďaka Nórskym grantom

  Na svete je nová Metodika vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktorá pomáha vekovo primerane sprevádzať mládež na ceste k zdravým vzťahom, bezpečiu a rešpektu – a to nielen učiteľky a učiteľov, školské podporné tímy, ale aj ďalších pracovníkov a pracovníčky s mládežou, napríklad v komunitných centrách.

  V tejto metodike nájdete skúsenosti a poznatky lektoriek a lektorov vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré/í majú za sebou dokopy stovky vzdelávaní – v triedach, v zborovniach, v rodičovských komunitách, v poradenských či komunitných centrách.

  Dostupná je zadarmo na tomto linku.

  Na otázky sexuality a vzťahov máme prirodzene – ako na čokoľvek iné – rozmanité názory. A je to v poriadku. To, z čoho vychádzame a v čom sa zhodujeme, sú princípy zdravia, bezpečia a rovnosti. To je cieľom a úlohou aj vzťahovej a sexuálnej výchovy. Deje sa to prostredníctvom budovania, reflektovania a zdokonaľovania:

  • vedomostí (o vlastnom tele, vzťahoch, rizikách, prevencii, právach, zdraví a inom);
  • zručností (kam patria napríklad komunikačné schopnosti, riešenie problémov,
   kritické myslenie, porovnávanie informácií a zdrojov a iné);
  • postojov (ako sú rešpekt, zdravie, bezpečie, rovnosť…).

  Ciele metodiky stoja na stabilných pilieroch:

  1. Veková adekvátnosť – obsah je prispôsobený zdravému psychosexuálnemu vývinu detí a mládeže.
  2. Rešpekt – k rôznym názorom, rôznym presvedčeniam a hodnotám.
  3. Inklúzia – pretože každé dieťa je jedinečné a má svoje výchovno-vzdelávacie potreby. Z medzinárodných zmlúv (napr. CEDAW) a antidiskriminačného zákona tiež vychádza potreba a záväzok nediskriminácie na akomkoľvek základe.
  4. Aktuálnosť – informácie a výchovno-vzdelávacie postupy musia byť zakaždým založené na najaktuálnejších dátach, zisteniach a výskumoch.
  5. Objektivita a nestrannosť – zabezpečujú, že obsah vzťahovej a sexuálnej výchovy je podložený faktami a výskumom s dôrazom na zdravie a bezpečie detí. V tejto metodickej príručke sa riadime štandardmi, ktoré sú zakotvené v Medzinárodnom manuáli vzťahovej a sexuálnej výchovy od UNESCO.
  6. Profesionalita vyučujúcej osoby – predpokladá, že človek, ktorý vyučuje vzťahovú a sexuálnu výchovu, musí mať špecifické informácie, zručnosti a postoje, ktoré sú jasne stanovené.

  Metodika obsahuje kapitoly Vzťahy, Kultúra a sexualita, Pohlavie a rod, Násilie a bezpečie, Zručnosti pre zdravie a pohodu, Telo a vývin, Sexuálne správanie, Sexuálne a reprodukčné zdravie, Diverzita a sexualita, Sexualita a médiá. Každá z kapitol obsahuje okrem vekového rámca a cieľov aj bohatý teoretický úvod pre učiteľku/a, najčastejšie otázky a sprievodcu v tom, ako na ne reagovať, obsahuje tiež tipy na ďalšie zdroje, odkazy na videá, a veľké množstvo aktivít. 

  Okrem toho metodika pomenováva niektoré základné informačné, zručnostné a postojové rámce, ktoré má kvalitný vyučujúci alebo vyučujúca spĺňať. 

  Metodika dokáže vzdelávajúcich kvalitne sprevádzať na rôznych predmetoch, akými sú občianska náuka, etika, biológia, náuka o spoločnosti a rôzne ďalšie. Oproti ostatnej metodike je obohatená nielen o aktuálne dáta a didaktické prístupy, ale aj tematicky o témy bezpečia na internete, ale aj o témy rozmanitosti. Všetko tak, aby sprevádzala učiteľky a učiteľov aj v nadchádzajúcej kurikulárnej reforme, ktorá ciele vzťahovej a sexuálnej výchovy obsahuje.