Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Kto učí vzťahovú a sexuálnu výchovu?

Kto učí vzťahovú a sexuálnu výchovu?

  Tak ako je v medzinárodných štandardoch jasne určené, čo má vzťahová a sexuálna výchova obsahovať, aby bola naozaj zmysluplná, je tam určené aj to, čo by mal spĺňať človek, ktorý vzťahovú a sexuálnu výchovu učí. 

  Len skúsení a dobre pripravení ľudia so špecifickými informáciami, zručnosťami a postojmi vedia, ako poňať vzťahovú a sexuálnu výchovu naozaj inkluzívne a vhodne. Ak teda chceme mať na Slovensku kvalitnú vzťahovú a sexuálnu výchovu, je nevyhnutné, aby sme školám začali poskytovať vhodnú podporu v tejto oblasti. 

  Čo by mal vedieť človek, ktorý učí vzťahovú a sexuálnu výchovu?

  Ako sme už písali vyššie, človek, ktorý učí vzťahovú a sexuálnu výchovu, musí mať špecifickú sadu vedomostí, zručností, aj postojov. Je to veľmi dôležité preto, aby sa deťom a mládeži dostali vhodné a správne informácie, včas, rešpektujúco, na základe aktuálnych a podložených faktov. 

  Zároveň sú špecifické informácie, zručnosti a postoje sexuálneho pedagóga/sexuálnej pedagogičky nevyhnutné preto, aby hodiny vzťahovej a sexuálnej výchovy prebiehali didakticky vhodne a zaujímavo. Poďme si teda o všetkých týchto oblastiach znalostí povedať čosi bližšie. 

  Lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Zuzana Bendíková

  Vedomosti 

  Tie by sa, samozrejme, mali týkať všetkých tém vzťahovej a sexuálnej výchovy, aj o osnovách tohto predmetu. Tiež by mal/a sexuálny pedagóg/sexuálna pedagogička poznať kultúrny kontext svojej krajiny, aj poznať základy o fyzickom, sociálnom a intelektuálnom vývine detí, vrátane aspektov vývinovej psychológie. 

  Na to, aby boli hodiny efektívne aj zábavné a faktické, je dôležité poznať rôzne didaktické aj hodnotiace postupy a aplikovať ich do vyučovania tak, aby boli zahrnuté všetky deti bez rozdielu. Samozrejme, všetky informácie je potrebné si neustále aktualizovať. 

  Zručnosti 

  Aby boli hodiny vzťahovej a sexuálnej výchovy vždy rešpektujúce, na každej hodine potrebuje lektor/ka vytvoriť bezpečné prostredie, používať vekovo adekvátne a vývinovo vhodné stratégie, nástroje a materiály, uplatňovať pozitívny prístup a motivujúco zapájať deti/mládež do procesu učenia. Ak si to situácia vyžaduje, mal/a by lektor/ka vedieť včas vyhodnotiť znepokojivé správanie u detí/mládeže, vedieť rozpoznať jeho príčiny a podniknúť adekvátne kroky. 

  Počas hodín sa môžu vyskytnúť situácie, z ktorých mnohé ani po rokoch praxe nie je možné predvídať. Nehovoríme len o prípadných nevhodných vtipoch v triede násťročných, ale aj o nebezpečných javoch (od šikany až po skrývané násilie). V každej z týchto situácií by si mal/a lektorka/lektor zachovať dôstojný prístup k deťom bez moralizovania a zároveň by mal/a vedieť vhodne a včas pomôcť. Niekedy potrebuje lektor/ka vedieť zvládať aj konflikty a spory, pracovať so skupinou i s jednotlivcami. V triede je mimoriadne dôležité zachovávať vysoký štandard profesionality a integritu. 

  Lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Zuzana Bendíková a Radka Mikšík

  Postoje/hodnoty

  Človek, ktorý vyučuje vzťahovú a sexuálnu výchovu potrebuje byť oddaný/á vzdelávaniu a neustále sa vzdelávať, mať rád/rada rada prácu s deťmi a mládežou a oceniť ich ako aktívnych prispievateľov a prispievateľky k spoločenskému rozvoju. Aby bola jeho/jej práca naozaj kvalitná, potrebuje skúmať a reflektovať svoje vlastné vyučovacie postupy a svoje osobné a profesionálne správanie, nebáť sa požiadať o radu, ak je to potrebné. 

  Lektor/ka vzťahovej a sexuálnej výchovy nesmie s deťmi a mládežou zdieľať svoje vlastné sexuálne skúsenosti ani učiť vekovo neadekvátny obsah, potrebuje byť partnerskou autoritou, ktorá prirodzene facilituje výchovno-vzdelávací proces a – rovnako ako deti – dodržiava pravidlá. Keďže právo na vzdelanie majú všetky deti, lektor/ka vzťahovej a sexuálnej výchovy podporuje rozmanitosť, pestuje toleranciu a rešpekt. Len tak je totiž možné vzdelávať v dôstojnom, bezpečnom a rešpektujúcom prostredí, v ktorom sa dbá na ľudské práva a rovnosť.

  Všetky vedomosti, zručnosti a postoje vychádzajú z dokumentu A framework for core competencies of sexuality educators, Federal Centre for Health Education (BZgA) Cologne, 2017. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.