Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Nórske granty / Norway grants

Nórske granty / Norway grants

Za možnosť vytvoriť a realizovať workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy vedúce k rovnosti, zdraviu, a bezpečiu pre mládež, učiteľské zbory, širokú verejnosť, firmy a lekárky/ov ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021. 

InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) získala pre svoje aktivity podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 s projektom 3 pre všetkých/34all – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu. Všetky detailné informácie o projekte si môžete pozrieť vo verejnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5994202/.

Projekt 34all – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu získal grant z Nórska v sume 176 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 400 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej vzťahovej a sexuálnej výchove a informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. 

The 34all – Three key messages for each target group about complex relationships and sexuality education and sexual and reproductive health and rights benefits from a € 176 000 grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 26 400 €. The aim of the project is to increase access to modern, evidence-based and age-appropriate relationship and sexuality education and information about sexual and reproductive health.

Vďaka tejto podpore môže inTYMYta vytvoriť kvalitné metodiky vzdelávania a lektorovať workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré sú vhodnou primárnou prevenciou pred sexuálnym násilím a obťažovaním a zároveň vedú mládež a ďalších ľudí k rešpektu, rovnosti, zdraviu a bezpečiu. 

InTYMYta sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Tieto workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy sú vekovo primerané, zahŕňajú postupné vzdelávanie o ľudských právach, rodovej rovnosti, vzťahoch, reprodukcii, rizikách sexuálneho správania a prevencii infekcií a ochorení, to všetko s dôrazom na hodnoty rešpektu, bezpečia, zdravia, inklúzie, nediskriminácie a rovnosti.

Workshopy

Všetky aktivity organizácie inTYMYta vychádzajú z aktuálnych dát a výskumov, ktoré sú pre dané oblasti relevantné a ktoré sme zozbierali s pomocou nášho expertného členstva výskumníkov/čok. Pre každú z cieľových skupín pripravujeme workshopy a aktivity, ktoré reflektujú ich potreby a prispievajú k zvyšovaniu miery rovnosti, bezpečia, zdravia a rešpektu. 

Vzdelávacie aktivity, ktoré inTYMYta v rámci projektu 34all realizuje, stavajú tiež na na zbere aktuálnych dát, ich vyhodnocovaniu v kontexte realizovaných fokusových skupín so všetkými cieľovými skupinami. 3 kľúčové správy teda reflektujú súčasné výzvy mládeže, učiteliek/ľov, lekárok/ov, firiem a širokej verejnosti v otázkach vzťahovej a sexuálnej výchovy a sú/budú komunikované prostredníctvom relevantných sociálnych sietí, offline vzdelávacích materiálov či zdarma dostupných online metodických a vzdelávacích materiálov, prednášok, workshopov a ďalších osvetových udalostí. 

Záznam z otváracej konferencie si môžete pozrieť tu: 

Vďaka podpore Nórskych fondov sa pokúšame o zmenu. V projekte Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu sa snažíme zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej KVSV a informáciám o SRZP. Projekt má 2 hlavné ciele:

  • vytvorenie voľne dostupných materiálov o KVSV a SRZP pre mládež, učiteľky a učiteľov, rodičov a ďalšie zainteresované strany, ktoré propagujú informácie založené na faktoch a výskumoch
  • zvýšiť všeobecný prístup k spoľahlivým, transparentným a užívateľsky prístupným informáciám o SRZP v synergii s rodovou rovnosťou a potrebami rôznych cieľových skupín

Projekt pozostáva z 8 výstupov:

  • vytvoriť databázu s relevantnými údajmi pre každú cieľovú skupinu
  • definovať 3 kľúčové správy pre každú cieľovú skupinu
  • spracovať kľúčové správy do komunikačných kampaní
  • vytvoriť balík materiálov KVSV
  • vytvoriť a sprístupniť obsah na webe a vhodných sociálnych sieťach pre špecifické cieľové skupiny
  • vytvoriť platformu o vzťahovej a sexuálnej výchove
  • facilitovať workshopy pre cieľové skupiny
  • zapracovať spätnú väzbu do workshopov a metodológie

Projekt je realizovaný v období 09/2021-08/2023.

V rámci projektu 34all spolupracujeme aj s nórskou organizáciou Sex og Politikk. Táto spolupráca nám pomáha lepšie pochopiť systém podpory učiteľov a učiteliek, vytváranie metodík a vzdelávacích materiálov. Naše kolegyne a kolegovia zo Sex og Politikk nám ukázali príklady dobrej praxe a jej implementácie z Nórska, poskytli spätnú väzbu na naše materiály a aktivity. Spolupráca v projekte tiež obnáša konzultácie a neustálu vzájomnú podporu. 

Krátky film z návštevy nórskeho Osla si môžete pozrieť na TOMTO odkaze.

V projekte 34all sa nám podarilo aj:
– zorganizovať Deň zdravých vzťahov
– uskutočniť udalosti pre širokú verejnosť
– vytvoriť osvetové kampane
– zorganizovať okrem úvodnej konferencie (viď videozáznam vyššie) aj záverečnú konferenciu
– vzdelávať žiakov/čky, učiteľky/ov, pracovné kolektívy, lekárky/ov

V rámci projektu 34all, ktorý do škôl prináša vzťahovú a sexuálnu výchovu, vznikli aj materiály, ktoré boli distribuované cieľovým skupinám a môžete si ich a vytlačiť tam, kde potrebujete:

Všetky materiály na stiahnutie a vytlačenie nájdete tu: LETÁKY, HANDOUTY, PLAGÁTY

Máte záujem prečítať si blogy o témach vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré vznikli v projekte 34all? TU ich nájdete.

Naše mediálne výstupy a výstupy zo sociálnych sietí v rámci projektu 34all sú súhrnne dostupné TU.

V prípade, že hľadáte pomoc v témach bezpečia či sexuálneho a reprodukčného zdravia, linky podpory nájdete TU.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.