Preskočiť na obsah

Veková primeranosť 

  Veková primeranosť je jeden z hlavných pilierov kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy.

  Znamená to, že obsah učiva nasleduje zdravý psycho-sexuálny vývin jedinca. Teda tak, aby malo dieťa vzhľadom na svoj zdravý vývin a možnosti uchopené potrebné vedomosti a mäkké zručnosti, ktoré mu dovolia včas urobiť zodpovedné a informované rozhodnutia. Tieto rozhodnutia sú, samozrejme, vecou súkromia danej osoby. 

  Konkrétne to znamená napríklad to, že pred vstupom do puberty má dieťa uchopené vedomosti o tom, aké zmeny sa budú diať v jeho tele, mysli a vnímaní okolia.

  Na to potrebuje zručnosti, ktoré mu pomáhajú spracovať náročné emócie, komunikovať svoje potreby, vyhodnocovať a kriticky premýšľať nad informáciami a vzormi z médií. Zároveň majú deti uchopené rešpektujúce postoje k tomu, že naše telá sa vyvíjajú rôznymi spôsobmi (prevencia šikany na základe vzhľadu).

  Ďalším príkladom môže byť téma antikoncepcie. Keďže legislatíva hovorí, že na Slovensku je možné mať sex legálne od 15 rokov, neznamená to, že ho vtedy budú mať, no môže sa to stať. Dôležité je, aby – ak sa to stane – boli v bezpečí a zdraví. To znamená, že potrebujú mať základné informácie o sexuálnom súhlase, o rizikách tínedžerských tehotenstiev, o dostupných možnostiach antikoncepcie a rôznych prístupoch výberu. 

  Veková primeranosť alebo adekvátnosť tiež znamená, že sa informácie, zručnosti a postoje postupne nabaľujú podľa toho, čo dieťa je schopné pochopiť, čo je pre jeho život relevantné. Napríklad už od narodenia v domácom prostredí je možné s dieťaťom budovať postoj rešpektu k osobným hraniciam, informovať, že naše telá patria nám a nikto sa ich nemôže dotýkať bez nášho dovolenia. Na to sa neskôr nabaľuje téma telesnej integrity a hraníc, okolo puberty aj téma sexuálneho súhlasu, od veku 15 rokov sa na to nabaľuje analýza kontextov a rôznych kultúrno spoločenských vplyvov, aj legislatívy. V dospelom veku na to môžeme nabaliť ďalšie témy, napríklad ako o téme súhlasu komunikovať s deťmi. 

  Pri príprave osnov v kurikulárnej reforme, aj pri našich workshopoch vychádzame zo štandardov UNESCO – tie definujú z hľadiska zdravého vývinu 4 hlavné vekové skupiny: 5-8, 9-12, 12-15, 15-18 rokov. Začiatok 5 rokov zároveň odráža vek, kedy dieťa prichádza do školy, prichádza do styku s ďalšími deťmi, do novej dynamiky vzťahov – kamarátskych či triednych. S týmito vekovými skupinami sa postupne preberajú témy vzťahov – kamarátskych, rodinných, partnerských, k sebe samým, tela a hraníc, zdravia, bezpečia, súhlasu, rešpektu, emócií, zdrojov pomoci a podpory, aj online bezpečia a komunikácie. 

  Tieto témy môžeme vekovo adekvátne lektorovať aj vo vašej škole. TU si môžete pozrieť ponuku workshopov. 

  Veková primeranosť zabezpečuje, že sa mládež dozvedá vedomosti, keď ich potrebuje a dokáže uchopiť, a najmä včasnú primárnu prevenciu (tínedžerských tehotenstiev, výskytu prenosu pohlavne prenosných infekcií, šikany, diskriminácie, násilia a obťažovania…).