Preskočiť na obsah

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

  Taký je oficiálny slogan pre Nórske fondy, ktorých podporu sa nám podarilo pre najbližšie obdobie získať pre náš projekt s názvom 3 pre všetkých – „Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu.” 

  Vďaka tejto podpore môžeme počas nasledujúcich takmer dvoch rokov prinášať do tried, zborovní, pracovísk, ambulancií, aj domácností kvalitné vzdelávacie aktivity založené na skutočných potrebách všetkých cieľových skupín. 

  Otváracia konferencia projektu

  Pri všetkých našich aktivitách dbáme na aktuálne a nestranné informácie z relevantných zdrojov, ktoré jasne hovoria, že prevencia a vzdelávanie sú dôležitými a účinnými nástrojmi, ktoré vedú k rovnosti, bezpečiu, zdraviu a rešpektu. 

  Riadime sa predovšetkým zisteniami UNESCO, ktoré hovoria, že vzťahová a sexuálna výchova zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní zdravia a spokojnosti mladých ľudí. Uplatňovaním prístupu zameraného na študentov/tky poskytuje vzťahová a sexuálna výchova deťom a mladým ľuďom nielen vekovo primerané a postupné vzdelávanie o ľudských právach, rodovej rovnosti, vzťahoch, reprodukcii, rizikách sexuálneho správania a prevencii chorôb, ale poskytuje aj príležitosť prezentovať sexualitu s pozitívnym prístupom, s dôrazom na hodnoty ako rešpekt, inklúzia, nediskriminácia, rovnosť, empatia či zodpovednosť. 

  Naším cieľom je prinášať objektívne informácie a budovať zručnosti a postoje v témach vzťahov a sexuality pre všetky spomenuté cieľové skupiny. Počas najbližších dvoch rokov budeme mať priestor a kapacitu na desiatky workshopov vzťahovej a sexuálnej výchovy, konferencie, osvetové aktivity, vzdelávacie materiály, články a ďalšie činnosti, ktoré by sme si bez podpory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 dovoliť nemohli. 

  Veľká vďaka patrí výbornému tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a členom/členkám InTyMyta, ktoré/í dôverovali tomuto projektu a aktívne sa podieľali na tvorbe prihlášky. 

  O všetkých našich projektových aktivitách budeme transparentne informovať aj verejnosť – a to predovšetkým na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach – na Facebooku Intymyta a na Instagrame @intymyta. V prípade záujmu pozrieť si konkrétnu projektovú zmluvu, môžete tak urobiť TU