Preskočiť na obsah

Rovnosť nie je ideológia 

  Už ste sa pravdepodobne stretli s mýtom, že vzťahová a sexuálna výchovy v školách šíri “gender ideológiu”. Takýto pojem nemá žiadny racionálny základ a vychádza z nevedomosti a strachu. 

  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra definuje ideológiu ako sústavu filozofických, politických, náboženských, právnych názorov, ideí prispôsobených záujmom istých skupín, strán. Už v základoch teda tvrdenie o akejsi gender ideológii zlyháva. Nezastupujeme žiadnu vybranú skupinu ľudí, s hodnotami zdravia, bezpečia, rovnosti a rešpektu prichádzame k všetkým deťom bez rozdielu. 

  Do škôl totiž prichádzame s faktami, dátami a výskumom, ktorý vyučujeme na základe vhodných pedagogických postupov. Dáta a výskum však hovoria jasne: je nevyhnutné začať sa o rovnosť v spoločnosti aktívne snažiť. Nerovnosť totiž ohrozuje zdravie a životy ľudí a na Slovensku je, žiaľ, mimoriadne prítomná. 

  Niektoré z dát o stave rodovej rovnosti na Slovensku:

  Na Slovensku je 29,1% žien nezamestnaných.
  Príjem mužov je o 18,4 % vyšší, než ten ženský.
  Matky sú oveľa častejšie samoživiteľkami než muži. 
  Každá 5. žena zažila domáce násilie. 
  2/3 žien na Slovensku zažili sexuálne obťažovanie. 
  Najčastejšími obeťami sexuálneho vykorisťovania a groomingu bývajú dievčatá vo veku 11 až 14 rokov.
  Muži na Slovensku zomierajú na nadmernú konzumáciu alkoholu 7,5 x viac ako ženy. 
  Počet samovrážd u mužov je 7x vyšší než u žien.
  Slovensko je 5. najhoršia krajina v dostupnosti antikoncepcie v EÚ.
  a mnohé ďalšie… 

  Rodová rovnosť predpokladá spravodlivý prístup k ľuďom bez ohľadu na rod. Nerovnosť sa potom prehlbuje aj ďalšími faktormi, ako je rada, etnicita, sexuálna orientácia, sociálno-ekonomické zázemie a ďalšie. Podľa aktuálnych dát tiež vieme, že tragédie ako pandémia Covid 19 či vojna nerovnosť ešte viac prehlbujú. V takých prípadoch už hovoríme o intersekcionalite, teda komplexných faktoroch, ktoré nerovnosť podporujú.

  O týchto a rôznych ďalších témach sa rozprávame napríklad na workshopoch pre ZŠ a SŠ (ne)Rovnosť a práva či Kultúra a sexualita. 

  Podľa Rady Európy „rovnosť žien a mužov znamená rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc a rovnakú účasť mužov i žien vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života. (Rada Európy: Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, 1998) 

  Vo vzťahovej a sexuálnej výchove sa venujeme výzvam a prežívaniu všetkých detí. Nielen preto, že nám to káže antidiskriminačný zákon, ale predovšetkým preto, že sa riadime medzinárodnými štandardmi, ktoré vypracovávali odborníčky a odborníci. Ich cieľom je prinášať kvalitné a vekovo vhodné vzdelávanie o vzťahoch, emóciách a fyzických a sociálnych stránkach sexuality. Poskytnúť mladým ľuďom vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. 

  V prístupe ku kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchove však na Slovensku máme množstvo bariér. Sú nimi napríklad:

  • Neexistuje schválené, jasné, systematické a dátami podložené povinné kurikulum (osnovy), ktoré by školy nasledovali
  • Učiteľky/ia nedostávajú adekvátnu systematickú podporu k výučbe vzťahovej a se×uálnej výchovy a jej tém
  • Jej zavedenie závisí od politickej vôle a pozícia ministra školstva je na Slovensku mimoriadne nestabilná
  • Konferencia biskupov Slovenska môže intenzívne ovplyvňovať obsah kurikula, a aj preto dnes e×istuje len prierezová téma Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a aj na tú má vypracovaný plán vzdelávanie len cca 20 ZŠ z 2640
  • Slovenský parlament v roku 2021 odmietol Matič report a stále neratifikoval Istanbulský dohovor kvôli silnému proti-rodovému hnutiu
  • Silne prítomná systematická diskriminácia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, queer ľudí a ďalších menšín 
  • a mnohé ďalšie 

  Za posledné 2 roky sa nám vďaka podpore Nórskych fondov podarilo inovovať vzdelávacie materiály a priniesť do slovenského prostredia preklad UNESCO štandardov vzťahovej a sexuálnej výchovy. Doteraz sme poskytli vzdelávanie pre stovky žiakov/čok, aj pre ľudí pracujúcich s mládežou.

  Cieľom projektu 34all (Tri kľúčové správy pre všetkých) je zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti. Robíme to prostredníctvom vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktorá na Slovensku chýba a dopady tohto chýbania vidíme medzi deťmi, rodičmi, v ambulanciách, aj pracovných kolektívoch a u širokej verejnosti. Rovnosť nie je ideológia, týka sa nás všetkých.