Preskočiť na obsah

Prevencia pred násilím a obťažovaním

  Vzťahová a sexuálna výchova je kľúčovým nástrojom k tomu, aby ľudia mohli robiť zdravé, zodpovedné a informované rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich vzťahov a sexuality. To znamená, že vďaka objektívnym informáciám a vhodným zručnostiam si ľudia môžu budovať zdravé vzťahy, vzťah k sebe, môžu sa tiež napríklad vyhnúť zdravotným komplikáciám, nechcenému tehotenstvu, pohlavne prenosným ochoreniam… 

  Ako však vzťahová a sexuálna výchova súvisí so sexuálnym násilím a obťažovaním?

  Súhlas je základ

  Keď hovoríme o sexuálnom násilí, hovoríme o správaní, pri ktorom k sexuálnej aktivite dochádza bez súhlasu druhej osoby. 

  Jednou z najdôležitejších tém vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktorá sa vekovo adekvátne tiahne a nabaľuje naprieč všetkými vekovými skupinami, je práve téma súhlasu – teda učenie o tom, ako sa k sebe aj k iným ľuďom správať s rešpektom, čo je to telesná integrita, ktoré dotyky sú príjemné a ktoré nepríjemné, čo je legálne a čo nie. 

  Ak vie mladý človek rozoznať, ktoré dotyky a blízkosť sú mu/jej príjemné a ktoré nepríjemné (respektívne, ktoré časti tela sú považované za intímne) a dokáže o nich komunikovať, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že zručnosť komunikovať súhlas bude vedieť používať v rôznych situáciách. A, samozrejme, učí sa aj rešpektovať akúkoľvek odpoveď. Mladí ľudia sa postupne učia aj porozumieť, ktoré dotyky prekračujú hranice a aké správanie je potrebné riešiť s dôveryhodnou osobou. Vzťahová a sexuálna výchova mladých ľudí zároveň učí, ako určiť dôveryhodnú osobu a kde hľadať v ktorých prípadoch pomoc. 

  Je sexuálne násilie a obťažovanie normálne?

  Násilie zažila počas svojho života každá tretia žena na Slovensku.

  Iba v 12 % prípadov sexuálneho násilia je páchateľom neznáma osoba. V 88 % prípadov sexuálneho násilia koná  niekto, koho preživšia osoba pozná. 

  Tieto a mnohé ďalšie dáta nám ukazujú, že žijeme v spoločnosti, kde je sexuálne násilie a obťažovanie veľmi silno prítomné, bežné a do veľkej miery tolerované alebo brané ako “normálne.” Dokonca sa v rôznej miere a formách normalizuje v médiách. Sexuálne násilie a obťažovanie však ľuďom ubližuje, stojí ich fyzické či psychické zdravie, roky tráum, niekedy vzdelanie, strechu nad hlavou, rodinu alebo aj život.

  Vzťahová a sexuálna výchova vs. sexuálne násilie a obťažovanie

  Aj v tejto téme platí, že prevencia má nenahraditeľnú rolu v komplexnom riešení. Vzťahová a sexuálna výchova je vzdelávaním k zdraviu a bezpečiu a jej obsah postupne a prirodzene vedie mladých ľudí k rešpektujúcemu správaniu – tak k sebe, ako aj k iným ľuďom. 

  V téme súhlasu sa mladí ľudia učia napríklad:

  • ako sa k sebe aj k iným ľuďom správať s rešpektom
  • čo je to telesná integrita
  • ktoré dotyky sú príjemné a ktoré nepríjemné
  • čo je legálne a čo nie
  • aké sú podoby súhlasu
  • čo je to súhlas a čo je to sexuálny súhlas
  • kto ho dáva a kto nie je schopný ho dať
  • komunikačné zručnosti súvisiace s bezpečím a telesnou integritou
  • kedy a ako osloviť dôveryhodnú osobu v prípade potreby pomoci
  • a oveľa viac

  Žiaci a žiačky, ktoré/í majú vzťahovú a sexuálnu výchovu, sa okrem toho učia identifikovať a porozumieť rôznym faktorom, ktoré môžu byť príčinami násilia a majú dostatočné zručnosti na to, aby tieto faktory včas spozorovali a premýšľali nad nimi. To všetko potom dokážu aplikovať do svojho života, kde dokážu reflektovať rôzne predsudky či rodové stereotypy, rozoznávať zdravé a nezdravé správanie, pracovať so svojimi emóciami, predchádzať nerovnosti vo svojich vzťahoch, zamedziť ovládaniu druhej osoby a zároveň sa nenechať ovládať. 

  Potrebujeme teda vzdelávanie, ktoré kombinuje nadobúdanie objektívnych informácií, budovanie adekvátnych mäkkých zručností a formovanie zodpovedných, zdravých a rešpektujúcich postojov. Toto všetko obsahuje kvalitné vzdelávanie k súhlasu, rešpektu a ľudským právam, vrátane sexuálnych a reprodukčných práv. Včasné, správne a vekovo adekvátne vzdelávanie o telesnej integrite, hraniciach, o komunikácii. A to tak v offline živote, ako v kyberpriestore. 

  Mladí ľudia majú právo žiť dôstojné, zdravé a spokojné životy, a preto máme ako spoločnosť povinnosť zabezpečiť im také vzdelanie, aby nadobudli objektívne informácie a potrebné zručnosti k robeniu zdravých a bezpečných rozhodnutí. 

  Za možnosť realizovať naše aktivity a prinášať tak do spoločnosti rešpekt, férovosť a zdravie ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021.