Preskočiť na obsah

Nórske fondy

Za možnosť vytvoriť a realizovať workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy vedúce k rovnosti, zdraviu, a bezpečiu pre mládež, učiteľské zbory, širokú verejnosť, firmy a lekárky/ov ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Nórskemu finančnému mechanizmu 2014-2021. 

InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) získala pre svoje aktivity podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 s projektom 3 pre všetkých/34all – Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu. Všetky detailné informácie o projekte si môžete pozrieť vo verejnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5994202/.

Vďaka tejto podpore môže inTYMYta vytvoriť kvalitné metodiky vzdelávania a lektorovať workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré sú vhodnou primárnou prevenciou pred sexuálnym násilím a obťažovaním a zároveň vedú mládež a ďalších ľudí k rešpektu, rovnosti, zdraviu a bezpečiu. 

InTYMYta sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Tieto workshopy vzťahovej a sexuálnej výchovy sú vekovo primerané, zahŕňajú postupné vzdelávanie o ľudských právach, rodovej rovnosti, vzťahoch, reprodukcii, rizikách sexuálneho správania a prevencii infekcií a ochorení, to všetko s dôrazom na hodnoty rešpektu, bezpečia, zdravia, inklúzie, nediskriminácie a rovnosti.

Workshopy

Všetky aktivity organizácie inTYMYta vychádzajú z aktuálnych dát a výskumov, ktoré sú pre dané oblasti relevantné a ktoré sme zozbierali s pomocou nášho expertného členstva výskumníkov/čok. Pre každú z cieľových skupín pripravujeme workshopy a aktivity, ktoré reflektujú ich potreby a prispievajú k zvyšovaniu miery rovnosti, bezpečia, zdravia a rešpektu. 

Vzdelávacie aktivity, ktoré inTYMYta v rámci projektu 34all realizuje, stavajú tiež na na zbere aktuálnych dát, ich vyhodnocovaniu v kontexte realizovaných fokusových skupín so všetkými cieľovými skupinami. 3 kľúčové správy teda reflektujú súčasné výzvy mládeže, učiteliek/ľov, lekárok/ov, firiem a širokej verejnosti v otázkach vzťahovej a sexuálnej výchovy a sú/budú komunikované prostredníctvom relevantných sociálnych sietí, offline vzdelávacích materiálov či zdarma dostupných online metodických a vzdelávacích materiálov, prednášok, workshopov a ďalších osvetových udalostí. 

Záznam z otváracej konferencie si môžete pozrieť tu: 

Vďaka podpore Nórskych fondov sa pokúšame o zmenu. V projekte Tri dôležité správy o komplexnej vzťahovej a sexuálnej výchove (KVSV) a sexuálnom reprodukčnom zdraví a právach (SRZP) pre každú cieľovú skupinu sa snažíme zvýšiť prístup k modernej, na dôkazoch založenej a vekovo primeranej KVSV a informáciám o SRZP. Projekt má 2 hlavné ciele:

  • vytvorenie voľne dostupných materiálov o KVSV a SRZP pre mládež, učiteľky a učiteľov, rodičov a ďalšie zainteresované strany, ktoré propagujú informácie založené na faktoch a výskumoch
  • zvýšiť všeobecný prístup k spoľahlivým, transparentným a užívateľsky prístupným informáciám o SRZP v synergii s rodovou rovnosťou a potrebami rôznych cieľových skupín

Projekt pozostáva z 8 výstupov:

  • vytvoriť databázu s relevantnými údajmi pre každú cieľovú skupinu
  • definovať 3 kľúčové správy pre každú cieľovú skupinu
  • spracovať kľúčové správy do komunikačných kampaní
  • vytvoriť balík materiálov KVSV
  • vytvoriť a sprístupniť obsah na webe a vhodných sociálnych sieťach pre špecifické cieľové skupiny
  • vytvoriť platformu o vzťahovej a sexuálnej výchove
  • facilitovať workshopy pre cieľové skupiny
  • zapracovať spätnú väzbu do workshopov a metodológie

Projekt je realizovaný v období 09/2021-08/2023.

V rámci projektu 34all, ktorý do škôl prináša vzťahovú a sexuálnu výchovu, vznikli aj materiály, ktoré boli distribuované cieľovým skupinám a môžete si ich a vytlačiť tam, kde potrebujete:

Všetky materiály na stiahnutie a vytlačenie nájdete tu: LETÁKY, HANDOUTY, PLAGÁTY

Máte záujem prečítať si blogy o témach vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktoré vznikli v projekte 34all? TU ich nájdete.

Naše mediálne výstupy a výstupy zo sociálnych sietí v rámci projektu 34all sú súhrnne dostupné TU.

V prípade, že hľadáte pomoc v témach bezpečia či sexuálneho a reprodukčného zdravia, linky podpory nájdete TU.